Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου

Έχοντας υπόψη: 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) 
  2. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Kοινωνικής Πολιτικής στην 4η Συνεδρίαση α.ε. 2021-2022 (06-10-2021) 

προκηρύσσεται η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (ΦΕΚ ίδρυσης 926/17.7.06) για τριετή θητεία από την ημέρα της εκλογής του/της. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 11.00 έως 14.00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, τα οποία ανήκουν στο Τμήμα, στη Γραμματεία του Τμήματος (προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή) σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος από την Πέμπτη 07-10-2021 έως και τη Δευτέρα 18-10-2021 (από 9:00 πμ έως 14:00 καθημερινά). Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες και να εκλεγούν όσοι/ες αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Η ιδιότητα του Διευθυντή/τριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.