Δημοσίευση Διατριβής

 

Η διδακτορική διατριβή του Γεώργιου Δουργκούνα με τίτλο «Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ελλάδα: Διερεύνηση της επίτευξης των στόχων της απασχολησιμότητας και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης» (2019), υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ελένης Πρόκου (μέλη της 3μελούς επιτροπής: καθηγήτρια Αικατερίνη Μιχαλοπούλου και καθηγητής Αθανάσιος Καραλής), δημοσιεύθηκε με τίτλο «Η εκπαιδευτική πολιτική για τη διά βίου μάθηση: Εξευρωπαϊσμός και (ανα)παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων» (2021) από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Στην έκδοση αυτή προστέθηκαν και τα τελευταία δεδομένα για τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Το κείμενο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:    

https://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog/book/78?fbclid=IwAR0oqFjCHcThzNpRlUWD2Wqf2jJLfSj9HGPnpuxb3UV8Ioae7lUsXks9OeY