ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο συνημμένο αρχείο παρατίθεται ο νέος τρόπος βαθμολόγησης κριτηρίων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση.