Αναστασία Χαραλάμπη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Η Αναστασία Χαραλάμπη είναι πτυχιούχος (2011) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2014 υποστήριξε τη Διπλωματική της Εργασία στο πλαίσιο του διετούς ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε με Άριστα τη Διατριβή της στο ίδιο Τμήμα, η οποία εκπονήθηκε στα Αγγλικά με τίτλο «Η σημασία του επιπέδου μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων κατά τη διερεύνηση της δομής και την αποτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων πολυδιάστατων εννοιών».

Είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Στατιστικής. Παράλληλα, εκπονεί τη Μεταδιδακτορική της έρευνα στα Αγγλικά στο ίδιο Τμήμα υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Αικ. Μιχαλοπούλου και με τίτλο «Διερεύνηση της θεωρητικής δομής και εκτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της μέτρησης για την ευζωία: Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2006 και 2012». Μέσω της έρευνας θα προταθεί λύση για το πώς το διαφορετικό επίπεδο μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον έλεγχο του διαστατού της κλίμακας μέτρησης της ευζωίας και την ανάλυση αξιοπιστίας και εγκυρότητά της. Επίσης, θα προταθεί λύση για την κατασκευή των υπό-κλιμάκων που να συμφωνεί με τη θεωρία και θα θεμελιωθεί η συγκρισιμότητα των υπό-κλιμάκων διαχρονικά και μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον 3ο και 6ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

Είναι ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Παράλληλα, η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017», στην οποία συμμετέχει ως ερευνήτρια, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και από το 2019 είναι reviewer των περιοδικών Communications in Statistics: Case Studies Data Analysis and Applications και Health Education Journal,από το 2020 των Journal of Anxiety Disorders, Addictive Behaviors και Drug and Alcohol Dependence κι από το 2021 του Frontiers in Psychology και του International Journal of Social Research Methodology .   

Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΠΙΨΥ. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας της Ευρωπαϊκής πιλοτικής έρευνας Eurograduate (Κοινοπραξία έξι Ευρωπαϊκών  ερευνητικών ινστιτούτων: ROA, DZHW, IHS, DESAN, cApStAn και GESIS). Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Negotiate (Horizon2020, The University of BaselSeminar fϋr Sociologie, 04/2016-07/2016) και στο ερευνητικό πρόγραμμα Health Behaviour in School-aged Children (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΕΠΙΨΥ, 01/2014-04/2014). Επίσης,  συμμετείχε στη συγγραφή οδηγού μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 01/2015-04/2015) και σε πρακτική άσκηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, 01/2012-05/2012).

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική