Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

STADA

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης Τεύχος B’ 4532/11.12.2019) έχει ως σκοπό:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε ζητήματα και θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου και του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε ζητήματα και θεματικές ενότητες, που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Την κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού στον βαθμό που οι επιστημονικοί και ερευνητικοί τους στόχοι είναι συμβατοί με τους στόχους του Εργαστηρίου.
 • Την παροχή στήριξης τόσο ως προς τις υποδομές όσο και ως προς τη διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταδιδακτορικών ερευνητών του Τμήματος.
 • Τη διοργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων και Επιστημονικών Συνεδρίων.
 • Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και επιστημονικών εκδόσεων.
 • Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως προβλέπεται να ρυθμιστεί με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ Α΄  114].

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων συμμετέχει στην παρούσα χρονική περίοδο σε τρία διεθνή ερευνητικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, και πιο συγκεκριμένα:

 1. ΗΟRΙΖΟΝ2020 – THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS ON THE DIGITAL GENERATION – DIGIGEN (Coordinator Oslo Metropolitan University, Διάρκεια: 1/12/2019 – 30/11/2022)
 2. ΗΑΡΜΟΝΙΑ: SCHOOL-TO-WORK TRANSITION IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE (The project is funded by the National Research Center of Poland in order to create an international book on the transition of young people from education to the labour market. It involves scientists from different countries (Poland, Germany, Norway, Belgium, Czech Republic, Greece, Spain and Bulgaria) with the aim of producing a comparative study of the phenomenon (Coordinator: Poznan University of Economics, Διάρκεια: 1/4/2019 – 31/3/2021)
 3. ERASMUS+ EUROGRADUATE PILOT SURVEY (Coordinator Research Centre for Education and the Labour Market (ROA – Stichting Liber, Διάρκεια: 1/1/2018 – 29/2/2020)

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων συμμετέχει επιπλέον σε δύο εθνικά ερευνητικά προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν στις 5/2/2020 και έχουν χρονική διάρκεια ίση με 15 μήνες.

 1. «Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017» (πράξη: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’). Ακαδημαϊκή σύμβουλος: Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και αναπληρώτρια ακαδημαϊκή σύμβουλο την Καθηγήτρια Α. Μιχαλοπούλου. Ερευνητές: Α. Χαραλάμπη (Μεταδιδάκτρορας Ερευνήτρια στο Εργαστήριο) και Α. Υφαντή (Διδάκτορας του Εργαστηρίου, Διάρκεια 5/2/2020 – 4/12/2021)
 2. «Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα» (πράξη: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’). Ακαδημαϊκή σύμβουλος: Αναπ. Καθ. Μ. Συμεωνάκη. Ερευνητέ: Δ. Παρσάνογλου (Διδάσκων ΕΣΠΑ στο Τμήμα και ερευνητής του Εργαστηρίου Φύλου) και την Υ/Δ Γ. Σταματοπούλου (Διάρκεια 5/2/2020 – 4/12/2021).

Διεύθυνση: Ισόγειο γυάλινου κτηρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 17671

Διεθύντρια: Το Εργαστήριο διευθύνεται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (εκλογή 15/2/2020 με τριετή θητεία).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.