ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α.Ε. 2020-2021

Παρακαλώ βρείτε συνημμένα Πρόκληση και Αίτηση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 2020-2021