ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022-2023 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριών του Τμήματος για Πρακτική Άσκηση για το α.ε. 2022-2023

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης 

έως και 12-5-2023 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος