Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (15/12/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 15-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης ΠΔ 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

2. Αλλαγή Τριμελούς Επιτροπής των Τετραδίων Κοινωνικής Πολιτικής

3. Θέματα μελών ΔΕΠ

3.1 Άδεια μετακίνησης στην Κύπρο, μέσω Erasmus+, του Επικ. Καθ. Ν. Κουραχάνη, στο πλαίσιο του

μνημονίου συνεργασίας με το Ίδρυμα Παπαδούρη.

3.2 Απολογισμός δράσης Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου κατά τη θητεία της καθ. Γεωργίας Πετράκη

4. Θέματα ΠΠΣ και Φοιτητικά

4.1 Προβλήματα που προέκυψαν κατά τη μετάβαση από το ΠΠΣ στο ΝΠΣ

4.2 Τροποποίηση Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών α.ε. 2021-2022

5. Θέματα ΠΜΣ

5.1 Συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023

5.2. Αίτημα μεταπτυχιακών φοιτητών για παράταση Διπλωματικών εργασιών

6. Θέματα Διδακτορικών – Μεταδιδακτορικών

6.1 Αναγόρευση του Υποψηφίου Διδάκτορα Ασπρούλη Αριστείδη (ΑΜ 5111Δ002)

6.2 Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδακτόρισσας κας. Μαλεκάκη Ευφροσύνης (ΑΜ 5108Δ010)

6.3 Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδακτόρισσας κας. Μαρά Αθηνάς (ΑΜ 5114Δ010)

6.4 Διαγραφή Υ/Δ Φιλοπούλου Ουρανίας (ΑΜ 5109Δ007)

6.5 Αξιολόγηση Υ/Δ κας Δούρου Όλγας και Ορισμός Τριμελούς

6.6 Ακύρωση διαγραφής Μεταδιδάκτορα κ. Παυλή Ευάγγελου (ΑΜ 5117ΜΕ01)

6.7 Ανασυγκρότηση Τριμελούς Υ/Δ κας. Κλεισιούνη Πηνελόπης (ΑΜ 5112Δ003)

6.8 Oρισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Υ/Δ Γλυκερίας Σταματοπούλου (ΑΜ 5113Δ003)