Πρόσκληση σε Συνέλευση του Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 02-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού", κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
  2. Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φύλα και Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (αίτηση εξέλιξης της Αναπλ. Καθ. Μαρίας Στρατηγάκη)
  3. Ορισμός Βασικών Μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Γεωργίου Ξαγοράρη» και «Κων/νου Βέλλιου»
  4. Θέματα μελών ΔΕΠ
    1. Αίτηση τροποποίησης εγκεκριμένης επιστημονικής άδειας, Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνου Δημουλά