ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ του Καθηγ. Ι.ΨΗΜΜΕΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Καθηγητή κ. Ι. Ψημμένου, δεν θα πραγματοποιηθούν  σήμερα 06/03/20  λόγω ασθένειας.