ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 2020-2021

Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τον τίτλο της διπλωματικής τους εργασίας και να καταθέσουν την οριστική περίληψή της, εκτάσεως έως 250 λέξεων, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαϊου. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: pms.socialpolicy@panteion.gr