Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (25/11/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Μετεγγραφές - Έγκριση πίνακα εισαγόμενων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής φοιτητών με μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 2. Έγκριση πίνακα επιτυχόντων Ειδικών Κατηγοριών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 3. Θέματα μελών ΔΕΠ
  • Έγκριση αναστολής εκπαιδευτικής άδειας του Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνου Δημουλά και επανένταξη μαθημάτων του στο Πρόγραμμα Σπουδών
 4. 4η τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
 5. Φοιτητικά
 6. Θέματα ΠΜΣ
  • Ορισμός Συμβούλων για μεταπτυχιακούς φοιτητές
 7. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Αναγόρευση της Υ.Δ. Βασιλικής Μελέτη (Α.Μ. 5113Δ002)
  • Αναγόρευση του Υ.Δ  Γεώργιου Λουτσίδη (Α.Μ. 5113Δ009)
  • Αναγόρευση του Υ.Δ. Βασιλείου Μπέτση (Α.Π. 5114Δ004)
  • Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής του Υ.Δ. Ιάκωβου Πελεκάνου (Α.Μ. 5114Δ007)
  • Ετήσιο συγκεντρωτικό εκθέσεων προόδου
  • Αιτήσεις νέων διδακτόρων
 8. Παρουσία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στα κοινωνικά δίκτυα -  Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης
 9. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση ΠΔ 407/80 για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 10. Ανακοινώσεις
 11. Θέματα Γραμματείας
  • Θέμα Συγγραμμάτων και Εύδοξος