Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κοσμητείας

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους με θητεία έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έως 31-08-2022.