ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ.Μ. 510182

Για το Προπτυχιακό μάθημα ΄Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική ΄΄ με ΚΜ. 510182 που διδάσκεται την  Παρασκευή 11: 00-14:00 μ.μ.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον κάτωθι σύνδεσμο :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzY5ODg3MjUtZDM4OC00YmEwLWFiZTktOTUxNDJiYmIyZGFm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223461f872-436d-45a2-8214-d3cc61e0b682%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=057415b4-427e-42f6-a414-ed5d99407ce6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true