Διπλωματικές εργασίες ακ. έτος 2019-2020

Οι φοιτητές του ΠΜΣ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  τον  τίτλο  της διπλωματικής τους εργασίας και να καταθέσουν την οριστική περίληψή της εκτάσεως έως 250 λέξεων  το  αργότερο  έως  την  τελευταία  εργάσιμη  μέρα  του  Μαΐου. Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: koinpol@panteion.gr