Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (2/6/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 02-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής