Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (14/5/2021)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 14-05-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική».
  2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική».
  3. Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 – Ορισμός Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εξετάσεων, Αντικατάσταση κας Γ. Πετράκη (1ος βαθμολογητής στο μάθημα «Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής 510181») λόγω εκπαιδευτικής άδειας – Ορισμός Επιτροπής Κλήρωσης Θεμάτων
  4. Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής για αξιολόγηση θέσης ΕΔΙΠ με μετάταξη (αίτηση κας Αγγελικής Σαπουνά)
  5. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
    • Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Υ.Δ., κας Ελένης Μαλαπάνη (Α.Μ. 5114Δ001)