ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι βεβαιώσεις εγγραφής, σπουδών ή πιστοποιητικό στρατολογίας (απλό) δίνονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα του φοιτητολογίου στην διεύθυνση sis.panteion/unistudent, στην οποία έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς σας.