ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

" ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ''