Νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας

Ανακοινώνονται οι τρεις νέες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τέθηκαν σε λειτουργία για τις ανάγκες του Τμήματος. Η πρώτη αφορά τα μέλη ΔΕΠ (dep.socialpolicy@panteion.gr), η δεύτερη τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (pms.socialpolicy@panteion.gr) και η τρίτη για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς/ές φοιτητές/ήτριες (phdstudents.socialpolicy@panteion.gr)