ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση κατάθεσης των εκθέσεων προόδου των υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών