Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/3/2020)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 26/03/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού Skype for business basic.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στις συνθήκες της επιδημίας του ιού Covid-19.
 2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού  Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη,  για την πλήρωση μιας θέσης στη Α βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Kράτος Δίκαιο».
 3. Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου της ΕΔΙΠ κας Αγγελικής Αθανασοπουλου.
 4. Συμμετοχή του Τμήματος σε διϊδρυματικό ΠΜΣ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ.
 5. Συμμετοχή του Τμήματος σε διϊδρυματικό ΠΜΣ με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 6. Πρόγραμμα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αε 2020-21.
 7. Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων νέων διδακτορικών διατριβών.
 8. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ.
 9. Φοιτητικά Θέματα.
 10. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.
 12. Εκθέσεις πεπραγμένων επιστημονικών αδειών.
 13. Ανακοινώσεις.