Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις βασικές αρχές του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διενέργειας των μεγάλης-κλίμακας δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών και των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων τους . Το μάθημα πραγματεύεται: Τη φύση των δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών. Την ερευνητική διαδικασία και τα στάδια του σχεδιασμού. Τη μέτρηση και τα επίπεδα μετρήσεως. Εγκυρότητα και αξιοπιστία, μέθοδοι κλιμάκων. Τις μεθόδους συλλογής των πληροφοριών. Το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων. Ζητήματα εφαρμογής και συγκρισιμότητας των δειγματοληπτικών ερευνών. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey) και οι έρευνες της Eurostat, Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, Εργατικό Δυναμικό και SILC παρουσιάζονται σύντομα. 

Επίσης, συμπεριλαμβάνει την εισαγωγή των φοιτητών στην ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και στη συμπληρωματικότητα ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην κοινωνική ποιοτική έρευνα, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα.

Αξιολόγηση:  Γραπτές εξετάσεις

Κωδικός Γραμματείας
51Μ203
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Διδάσκεται