Κράτος και Κοινωνική Πολιτική

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των διαδικασιών θεμελίωσης  και μεταβολής της κοινωνική πολιτικής ως κομματιού του ευρύτερου πλέγματος των κρατικών πολιτικών. Στο πρώτο τμήμα του σεμιναρίου θα μελετηθούν εκείνοι οι παράγοντες του πολιτικού συστήματος που ευνοούν την υιοθέτηση και εμβάθυνση μίας κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα και τα συνδικάτα που διαμορφώνουν την ατζέντα της κρατικής πολιτικής, οι πολιτικές ιδεολογίες που διαμορφώνουν το περιεχόμενο της κρατικής πολιτικής και τέλος η κρατικής γραφειοκρατία. Στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου θα μελετηθούν οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα όρια και το εύρος της μεταβολής στην  κοινωνική πολιτική και που εντοπίζονται κυρίως μέσα στο θεσμικό περιβάλλον, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Τέλος, στο τρίο τμήμα του σεμιναρίου θα μελετηθεί η αναδιαμόρφωση του περιεχόμενου της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, έτσι όπως αυτή κατανοείται στη βιβλιογραφία περί ποικιλομορφιών του καπιταλισμού.  Σε αυτό το πλαίσιο, θα μελετηθούν οι περιπτώσεις των ΗΠΑ, της Λατινικής Αμερικής και της ΝΑ Ασίας. 

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

 

Κωδικός Γραμματείας
51M213
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται