Η κρυσταλλοποίηση του κύρους της μετανάστριας εσωτερικής οικιακής εργάτριας.