Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Το παράδειγμα του ∆ήμου Αργυρούπολης.