Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Περιεχόμενο του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης των κοινωνικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω επιμέρους θέματα:

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής έρευνας
 2. Ορισμός ποσοτικής κοινωνικής έρευνας
 3. Κατηγορίες ερευνητικών πεδίων στα οποία εφαρμόζεται και ερευνητικών ερωτημάτων στα οποία μπορεί να απαντήσει
 4. Ακολουθία βημάτων ποσοτικής έρευνας και στάδια υλοποίησης
 5. Ζητήματα ερευνητικού σχεδιασμού
 6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της ποσοτικής κοινωνικής έρευνας
 7. Ζητήματα μέτρησης και δειγματοληψίας
 8. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
 9. Μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, μονοδιάστατης, διδιάστατης, πολυδιάστατης ανάλυσης
 10. Επιλογή κατάλληλης στατιστικής μεθόδου ανάλογα με το εξεταζόμενο πρόβλημα και τη φύση των δεδομένων
 11. Ερμηνεία αποτελεσμάτων  
 12. Ανάδειξη κύριων προβλημάτων
 13. Περιγραφή κύριων δειγματοληπτικών ερευνών μεγάλης έκτασης

 

Κωδικός Γραμματείας
510228
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται