Κοινωνική Στατιστική με χρήση στατιστικών λογισμικών πακέτων

Το Σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και την εφαρμογή βασικών και προχωρημένων μεθόδων Κοινωνικής Στατιστικής με τη χρήση στατιστικών λογισμικών πακέτων, όπως είναι το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Αρχικά οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στις βασικές αρχές και στις βασικές του λειτουργίες του λογισμικού και στα περιβάλλοντά του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων και στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή των μεθόδων γίνεται με χρήση γνωστών βάσεων δεδομένων κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Μέρος του Σεμιναρίου αποτελεί και η διαδικασία απόκτησης πρόσβασης στα δεδομένα για την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, με τη χρήση του SPSS ή άλλου στατιστικού πακέτου θα μελετηθούν στα πλαίσια του Σεμιναρίου:

- ο τρόπος εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων (π.χ. εισαγωγή δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, εφαρμογή φίλτρων και επανακωδικοποίησης, ομαδοποίηση, μετασχηματισμοί μεταβλητών, αποθήκευση αποτελεσμάτων, κ.ά.),

- η πραγματοποίηση μιας περιγραφικής ανάλυσης των δεδομένων (γραφικές παραστάσεις και οπτικοποίηση των δεδομένων, πίνακες συχνοτήτων και αριθμητικά στατιστικά μέτρα συνόψισης των δεδομένων, κ.ά.),

- η πραγματοποίηση ελέγχων υποθέσεων με παραμετρικά και μη-παραμετρικά κριτήρια (π.χ. έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, ο έλεγχος χ2 για τον έλεγχο ανεξαρτησίας, κανονικότητας δείγματος, κ.ά.),

- ο υπολογισμός και η ερμηνεία δεικτών (Pearson r, Spearman rho, Cronbach’s a, κ.ά.),

- η εφαρμογή της απλής, πολλαπλής γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης,

-η εφαρμογή αναλύσεων ταξινόμησης (ανάλυση κατά συστάδες, διακρίνουσα ανάλυση),

- η εφαρμογή αναλύσεων απλοποίησης δεδομένων και απλούστευσης της δομής τους (factor analysis, correspondence analysis).

Κωδικός Γραμματείας
510473
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται