Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του φαινομένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον ιστορικό χρόνο, η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαρκής ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις (λ.χ. Συνθήκη της Λισσαβόνας). Το μάθημα πραγματεύεται: 1. Ιστορικά προλεγόμενα και θεωρίες της ολοκλήρωσης: Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχοι σκοποί και μέθοδος της ενοποιητικής διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 2. Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα τρία βάθρα (πυλώνες) της Ε.Ε., η ενότητα του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητες και οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το δίκαιο της Ένωσης (αρχές, πηγές, σχέσεις εθνικού και Ενωσιακού δικαίου), τα όργανα της Ένωσης και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Σχέσεις κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης: οργάνωση του κράτους στην εκπροσώπηση στα όργανα της Ε.Ε. και στη διαμόρφωση των Ενωσιακών πολιτικών, υλοποίηση των Ενωσιακών πολιτικών, επιλογή παραδειγμάτων πολιτικής (λ.χ κοινωνική πολιτική) με επίκεντρο το Ελληνικό παράδειγμα.

Κωδικός Γραμματείας
510072
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται