Οικονομικά της Εργασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο των οικονομικών της εργασίας. Παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των εννοιών της εργασίας, της εργασιακής δύναμης, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού, και εξετάζει τις βασικές οικονομικές θεωρίες που ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας (νεοκλασική, κεϋνσιανή, θεσμικές-ριζοσπαστικές) και αναδεικνύουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο των βασικών μεγεθών (συμμετοχή στην αγορά εργασίας, απασχόληση, μισθοί, χρόνος εργασίας, ανεργία) όσο και των διακρίσεων κατά συγκεκριμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού.

Κωδικός Γραμματείας
510101
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται