Πτυχιακή εργασία

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και τους/τις διδάσκοντες/ουσες που θα ενεργοποιήσουν την Πτυχιακή πριν την έναρξη των εγγραφών του εξαμήνου.

Κωδικός Γραμματείας
510499
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
9
ERASMUS
Δεν διδάσκεται