Προπτυχιακές σπουδές

 

Η φιλοσοφία των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα αποβλέπει στο:

  • να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ουσιαστικές γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η επιστημονική επάρκεια και η επαγγελματική τους ένταξη,
  • να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος, την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον επιστήμονα κοινωνικής πολιτικής.

Αυτή η επιδίωξη διατρέχει το σύνολο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και αποτυπώνεται τόσο στην οργάνωση των μαθημάτων όσο και στις εν γένει δραστηριότητές του. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την προσεγγίζει σε όλα τα επίπεδα, στις μίκρο- και μάκρο-αναλύσεις των κοινωνικών προβλημάτων, την τοπική, εθνική και διεθνή διάσταση των κοινωνικών φαινομένων και των εφαρμοσμένων πολιτικών. 

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση:

  • γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήμες,
  • ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που εξοπλίζει τον/την φοιτητή/τρια τόσο με τις θεωρητικές όσο και με τις εφαρμοσμένες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κάνει μία σωστά προσανατολισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό το χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτυπώνεται στη λειτουργική διάρθρωσή του, στη διάκριση των μαθημάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής, σε μαθήματα κορμού και μαθήματα πεδίων. Η ποικιλία συνδυασμών επιτρέπει στο/στην φοιτητή/τρια να διαμορφώσει το δικό του/της πρόγραμμα σπουδών και να το προσαρμόσει στις δικές του/της ανάγκες, προτιμήσεις και προοπτικές. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και στις ανάγκες των φοιτητών/τριών.
Σε ότι αφορά το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, επισημαίνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν βρίσκεται σε ισχύ για φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (1/10/2021) στους κανόνες του νέου προγράμματος ολοκληρωτικά και χωρίς εξαιρέσεις ακολουθώντας την αντιστοιχία των ΥΠ μαθημάτων που έχει αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των δύο (2) σεμιναρίων. 

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες του ΠΠΣ ανά εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών του 2021-22, σελ.22-24. 

Πατήστε εδώ για τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε Δημόσιους Φορείς και Οικονομικές Μονάδες αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του Τμήματος. Η εφαρμογή της άρχισε το 1997 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με επιτυχία. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των φοιτητών/τριών είναι τρίμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών εξαμήνων, χειμερινού και εαρινού. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως παράπλευρη δραστηριότητα του Τμήματος. 

Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας για την πρακτική άσκηση για το ακ. έτος 2019-2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση δίνονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών.

Επαγγελματικές Προοπτικές Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για επαγγελματική ενασχόληση σε ένα εύρος φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του μη κυβερνητικού φορέα που ασχολούνται με το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής: τη μελέτη και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου εν γένει.

Ειδικότερα, τα Στελέχη Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα:

Α)   Του Εκπαιδευτικού, του Εκπαιδευτή ή του Ερευνητή στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών:

  • Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια, λύκεια) ως κοινωνικοί επιστήμονες (ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών)
  • Στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση (π.χ. σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης) ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
  • Σε ερευνητικούς φορείς και κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) ή ερευνητικά ινστιτούτα (ενδεικτικά ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΙΕΑΔ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, κ.α.) ή σε ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων, ιδιωτικά γραφεία ερευνών και μελετών σε θέματα που άπτονται της έρευνας στα κοινωνικά προβλήματα και την κοινωνική πολιτική.

Β)  Του Επιστημονικού ή Διοικητικού Στελέχους σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής σε Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, Κρατικούς, Τοπικούς, Μη Κυβερνητικούς, Συναιτεριστικούς (Κ.ΑΛ.Ο.) και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά:

Ενδεικτικές Επαγγελματικές Προοπτικές Στελεχών Κοινωνικής Πολιτικής σε Φορείς

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου έχουν πρόσβαση στις ανωτέρω ενδεικτικές επαγγελματικές προοπτικές μέσω των ειδικοτήτων που κωδικοποιούνται στον παρακάτω πίνακα.

Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου

ειδικότητες