Αξιολόγηση του σχεδιασμού των διαδικασιών και πρακτικών εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

Το πρόγραμμα ανατέθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και αφορά στην αξιολόγηση  του σχεδιασμού των διαδικασιών και πρακτικών εφαρμογής και των αποτελεσμάτων  του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»  προκειμένου να αναλυθούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα που προέκυψαν και να διατυπωθούν προτάσεις ενδεχόμενης θεσμοθέτησής του ως συμβατικό πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ημερομηνία έναρξης
Δεκέμβριος 2015
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Σεπτέμβριος 2017