ΗΑΡΜΟΝΙΑ: SCHOOL-TO-WORK TRANSITION IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

The project is funded by the National Research Center of Poland in order to create an international book on the transition of young people from education to the labor market. It involves scientists from different countries (Poland, Germany, Norway, Belgium, Czech Republic, Greece, Spain and Bulgaria) with the aim of producing a comparative study of the phenomenon.

Coordinator: Poznan University of Economics

Ημερομηνία έναρξης
Απρίλιος 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Απρίλιος 2021