ΗΟRΙΖΟΝ2020 - THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS ON THE DIGITAL GENERATION - DigiGen

Το ερευνητικό πρόγραμμα DigiGen στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικής γνώσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας από τα παιδιά και τους νέους αλλά και την επίδραση των τεχνολογικών μετασχηματισμών στην καθημερινότητά τους. Το έργο θα κάνει χρήση μεθοδολογιών που μετατοπίζουν το επίκεντρο από την «έρευνα στα παιδιά και τους νέους» σε μια εστίαση της «έρευνας με», τα παιδιά και τους νέους ως συν-ερευνητές, συν-δημιουργούς και συν-σχεδιαστές. Ο στόχος του DigiGen είναι να καταλάβει γιατί και πώς ορισμένα παιδιά και νέοι επωφελούνται από τη χρήση των ΤΠΕ, ενώ άλλοι φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά.  Στο επίκεντρο είναι παιδιά και νέοι (ηλικίας 0-18 ετών), μια ομάδα που μεγαλώνει σήμερα και χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή γενιά. Μέσω της συνεχούς συμμετοχής της ψηφιακής γενιάς, το έργο θα περιλαμβάνει τη χρήση καινοτόμων ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και εμπεριστατωμένες μελέτες περιπτώσεων. Κατανοώντας τον αντίκτυπο των τεχνολογικών μετασχηματισμών στα παιδιά και τους νέους, το DigiGen προσδιορίζει ένα σύνολο πεδίων που είναι σημαντικά στη ζωή των νέων. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν την οικογένεια και το σπίτι, τον ελεύθερο χρόνο, την εκπαίδευση και την κοινωνία ευρύτερα (συμμετοχή πολιτών). Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα συμβάλει στην ανάπτυξη επεξηγηματικών μοντέλων που θα ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και στις πρακτικές μεγιστοποίησης κινδύνων, ελαχιστοποίησης κινδύνων και μεγιστοποίησης των οφελειών.

Budget
257783 €
Ημερομηνία έναρξης
Δεκέμβριος 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Νοέμβριος 2022