Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

logo Εργαστηριου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 926/17.7.2006) και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου, στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα στόχος του εργαστηρίου είναι να συνδυάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της κοινωνίας με τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων σε όλα τα πεδία εφαρμογής τους, όπως στην κοινωνική προστασία, στην οικογένεια, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην μετανάστευση, στα κοινωνικά κινήματα κ.ά.

Το Εργαστήριο υλοποιεί στην παρούσα χρονική περίοδο δύο διεθνή προγράμματα :

α) ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 ως συντονιστής  φορέας. Διάρκεια : Δεκέμβριος 2020-Ιούνιος 2022. Ιστοσελίδα προγράμματος

β) Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents . Διάρκεια : Σεπτέμβριος 2019-Μάρτιος 2022. Ιστοσελίδα προγράμματος

Διεύθυνση:  Κτίριο Στασινόπουλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 17671

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου