Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τον ρόλο και τις βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Ακόμα, σκοπό έχει να αναλύσει το περιεχόμενο των πολιτικών σε συγκεκριμένα πεδία, τους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των ομάδων πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε με έμφαση στους σημαντικούς σταθμούς προόδου της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής μέσω των Ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ αλλά και χρήσιμων εργαλείων που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα των εκάστοτε πολιτικών και οικονομικών στόχων της ΕΕ. Μελετώνται οι νέες εξελίξεις της οικονομικής κρίσης που βίωσε η ΕΕ και στον αντίκτυπο που είχε η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

Κωδικός Γραμματείας
51Μ226
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται