Πολιτική Οικονομία της Εργασίας

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του πως η επιστήμη της οικονομίας προσεγγίζει και αναλύει την εργασία. Η οπτική σκοπιά του μαθήματος είναι αυτή της Πολιτικής Οικονομίας (δηλαδή της κοινωνικής θεώρησης της οικονομίας). Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζονται κατ’ αντιπαραβολή, και οι απόψεις των Οικονομικών (που έχουν μία ατομιστική θεώρηση της οικονομίας). Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές υποθέσεις και επιχειρήματα των διαφόρων ρευμάτων της επιστήμης της οικονομίας καθώς και τις συνακόλουθες παρεμβάσεις και πολιτικές στον τομέα της εργασίας. Στα πλαίσια αυτά θα εξοικειωθούν με την χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης στην διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο ρόλο της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες καθώς και στην χάραξη και αξιολόγηση πολιτικών στο πεδίο αυτό.

Αξιολόγηση:Γραπτή Εργασία

Κωδικός Γραμματείας
510M227
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται