Δημογραφικές αλλαγές και κοινωνική πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που άπτονται των δημογραφικών μεταβολών και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά, εξετάζονται οι εξελίξεις αναφορικά με τα κύρια δημογραφικά φαινόμενα (γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση) και με τις διαχρονικές μεταβολές στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού (ειδικότερα τη γήρανση του πληθυσμού) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι συνέπειες των πληθυσμιακών μεταβολών, με έμφαση σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, η υγεία, το ασφαλιστικό σύστημα και η εκπαίδευση. Τέλος, αναλύεται η σημασία του δημογραφικού πλαισίου και των πληθυσμιακών προοπτικών ως συνιστώσες για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών στους προαναφερόμενους τομείς, αλλά και γενικότερα στην υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής. 

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51Μ206
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται