Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των διακριτών πρακτικών και επιδιώξεων των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό αναλύονται τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία προκειμένου να αποτιμηθούν και να ταξινομηθούν τα επιμέρους συστήματα, ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι βασικές και εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις των μηχανισμών κοινωνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην εξέλιξή και στη μορφή, τις στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους στον σύγχρονο κόσμο. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της συγκριτικής ανάλυσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής και των πρακτικών της. Οι άξονες του μαθήματος είναι: οι βασικές αρχές συγκριτικής ανάλυσης οι μέθοδοι και τα εργαλεία, οι βασικές ταξινομήσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής, η κριτική αξιολόγηση των σταδίων ανάπτυξης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας/ υγείας/ κοινωνικής ασφάλισης και των αποτελεσμάτων τους, οι κοινές “πιέσεις” και απαντήσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας καθώς και η συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία.

 

 

Κωδικός Γραμματείας
51M202
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται