Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, Φιλοσοφία

Σκοπός του μαθήματος είναι

(i)Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διεργασίες μέσα από τις οποίες θεμελιώθηκε ιστορικά το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, το πέρασμα από την μεσαιωνική χριστιανική ελεημοσύνη στην φιλελεύθερη ατομική ευθύνη και την φιλανθρωπία τον 19ο αιώνα και από την θέσπιση της πρώτης κοινωνικής νομοθεσίας στα τέλη του 19ου αιώνα στη θεμελίωση του κράτους πρόνοιας μεταπολεμικά.

(ii) Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν κριτικά θεωρίες που επιδιώκουν να εξηγήσουν την εμφάνιση και την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας σε σχέση με ευρύτερες κοινωνικές δομές όπως η οικονομία και η πολιτική.

Παράλληλα, να αναλυθούν μη πρόδηλες λειτουργίες που μπορούν να αποδοθούν στο κράτος πρόνοιας στο ‘μίκρο’ επίπεδο της δημιουργίας υποκειμενικοτήτων.

και (iii) Nα συζητηθούν οι ‘λόγοι’ (discourses) οι οποίοι συνδέονται με την εμφάνιση, ανάπτυξη αλλά και επίθεση ενάντια στο κράτος πρόνοιας στο επίπεδο των ευρύτερων πολιτικών ιδεολογιών που συνοδεύουν το νεωτερικό κράτος -από τον κλασσικό φιλελευθερισμό και την έννοια των δικαιωμάτων στον λόγο του νεοφιλελευθερισμού.

Αξιολόγηση: Απαλλακτική γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51M204
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται