Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και εξοικείωση με τις μεθόδους και τις πρακτικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων. Περιλαμβάνονται (α) εξειδικευμένες πολιτικές ισότητας των φύλων που στοχεύουν στη μείωση του χάσματος του φύλου στον τομέα παρέμβασης και (β) πολιτικές που ενώ έχουν άλλο κύριο στόχο, επηρεάζουν έμμεσα τις έμφυλες σχέσεις.

Στο μάθημα εξετάζονται οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά από τη δεκαετία του 1970. Έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα και στις επιρροές της στην πολιτική ισότητας των φύλων στην Ελλάδα.

Αναλύονται επίσης τα βασικότερα εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, η δημιουργία εξειδικευμένων δημόσιων μηχανισμών, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων, η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming), η εκτίμηση των επιπτώσεων στο φύλο (gender impact assessment), η ανάπτυξη δεικτών φύλου (gender indicators) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η ένταξη του φύλου στη δημοσιονομική πολιτική (gender budgeting).

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία 

Κωδικός Γραμματείας
51M207
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται