Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης του ιδιαίτερου στίγματος που αποδίδει η οικονομική επιστήμη στο ρόλο της Κοινωνικής Προστασίας, τόσο συνολικά όσο και στην ανάλυση των επιμέρους θεμάτων που παραδοσιακά διαπραγματεύεται η Κοινωνική Πολιτική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές υποθέσεις και επιχειρήματα της οικονομικής επιστήμης στην ερμηνεία και κατανόηση παρεμβάσεων στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα θα εξοικειωθούν με την χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης στην διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο ρόλο της Κοινωνικής Προστασίας στις σύγχρονες κοινωνίες και θα βελτιώσουν τις  ικανότητές τους στην χάραξη και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων στο πεδίο αυτό.

Αξιολόγηση:  Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Δυνατότητα προαιρετικής εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα  που θα πρέπει να παρουσιαστεί δημόσια κατά την διάρκεια των διαλέξεων.

Κωδικός Γραμματείας
51M212
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται