Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις αρχές και τις μεθόδους της Στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα έχει στόχο την παροχή ενός επιπέδου εξοικείωσης με τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δειγματοληπτικών κοινωνικών δεδομένων, κατάλληλου για μία πρώτη κριτική κατανόηση του στατιστικού υλικού που χρησιμοποιείται από φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στις εργασίες τους. Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στο στατιστικό λογισμικό πακέτο IBM-SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την οργάνωση αρχείων κοινωνικών δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

 • Να χειρίζονται με ευχέρεια τις βασικές διεργασίες του SPSS (Κατηγορίες εντολών Περιγραφικής Στατιστικής, Κατασκευής Διαγραμμάτων, Ανάλυσης Δεδομένων, Βασικών Στατιστικών Ελέγχων, Βασικές Τεχνικές Ταξινόμησης, κ.ά.)
 • Να διερευνούν την αξιοπιστία μιας κλίμακας μέτρησης στάσεων,
 • Να διενεργούν ανάλυση απλής γραμμικής συσχέτιση και παλινδρόμησης,
 • Να διενεργούν ανάλυση πολλαπλής γραμμικής συσχέτιση και παλινδρόμησης,
 • Να διενεργούν ανάλυση παραγόντων (ανάλυση κύριων συνιστωσών) (Factor analysis),
 • Να διενεργούν διακρίνουσα ανάλυση (Discriminant analysis),
 • Να διενεργούν ανάλυση κατά συστάδες (Κ-means) (Cluster analysis),
 • Να χρησιμοποιούν βασικά στοχαστικά υποδείγματα για τη μελέτη κοινωνικών διαδικασιών,
 • Να σχηματίζουν και να χρησιμοποιούν υποδείγματα διακριτού χρόνου για τη μελέτη της κοινωνικής κινητικότητας,
 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες στην περιοχή των Μαρκοβιανών πληθυσμιακών συστημάτων και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
 • Να εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες αυτές για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (με ανάλυση πρωτογενών δεδομένων από: την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, την έρευνα της PISA, την έρευνα SHARE-project και την Αμερικανική Κοινωνική Έρευνα).

ΑξιολόγησηΗ τελική βαθμολογία είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των εβδομαδιαίων υποχρεωτικών εργασιών (30%), η τελική εργασία (40%), η παρουσίασή της σε προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης (20%), και η επίλυση των ασκήσεων που πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη (10%).

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική/αγγλική

Κωδικός Γραμματείας
51M124
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται