Πολιτικές Υγείας

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών αρχών χάραξης πολιτικής υγείας, στην κατανόηση  της διάκρισης των βασικών κατηγοριών συστημάτων υγείας, τον εντοπισμό των λειτουργιών και των συστατικών στοιχείων τους, την κατανόηση της διασύνδεσης αυτών, αλλά και στην εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησής τους. Επιπλέον αποσκοπεί στην κριτική προσέγγιση των διαδικασιών προώθησης των  μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία των συστημάτων υγείας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσεγγιστούν επιμέρους λειτουργίες και πολιτικές αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων των πολιτικών υγείας όπως: η σχέση αναγκών και υπηρεσιών υγείας, η πρόσβαση στις υπηρεσίες, η οργάνωση και διοίκηση των συστημάτων, η κατανομή των πόρων - τα υποδείγματα χρηματοδότησης και αγοράς υπηρεσιών, η αξιολόγηση της τεχνολογίας, των υπηρεσιών κα., μέσα από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία των μεταρρυθμίσεων στον υγειονομικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων για την υγεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υιοθέτησε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει πέντε μέρη: (α) τη θεωρητική διάσταση της πολιτικής υγείας και του πεδίου εφαρμογής της, (β) τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων υγείας, (γ) την τυπολογία και τη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων υγείας και τη σημασία της μέτρησης απόδοσής τους, (δ) τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας και το ελληνικό σύστημα υγείας και τις σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις, καθώς και (ε) τη διαδικασία χάραξης πολιτικής υγείας, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη σημασία της τεκμηρίωσης υπό το σύγχρονο πλαίσιο διαμόρφωσης της πολιτικής υγείας. 

Κωδικός Γραμματείας
51Μ225
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται