Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Το Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής δομείται σε δύο Ειδικεύσεις:

 • Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS για το εξάμηνο της Διπλωματικής Εργασίας.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μαθημάτων στο ΠΜΣ: Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά Επιλογής και Ελεύθερης Επιλογής. Για λειτουργικούς λόγους τα μαθήματα αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερεις ομάδες για κάθε ειδίκευση: 

 • Υποχρεωτικά (ΥΠ). 
 • Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ). Επιλογή από έναν περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων μαθημάτων για κάθε ειδίκευση
 •  Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Αριθμός μαθημάτων σε επιμέρους γνωστικά πεδία. Στις ελεύθερες επιλογές μπορούν να ενταχθούν και συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής ή γενικά του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Οι επιλογές μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις δύο (2). 
 • Υποχρεωτικά Επιλογής από την άλλη Ειδίκευση του ΜΠΣ (ΥΑ). Μαθήματα που προσφέρονται ως ΥΕ στην άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ του Τμήματος.

Τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» και τα «Υποχρεωτικά Επιλογής» θα έχουν τρεις ώρες διδασκαλίας και μία ώρα συνεργασίας εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν σε δέκα (10) ECTSTα «Ελεύθερης Επιλογής» θα έχουν δυο ώρες διδασκαλίας και μία ώρα συνεργασίας εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν σε πέντε (5) ECTS.  

Σε κάθε ειδίκευση οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής της ειδίκευσή τους, ενώ οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες (ECTSθα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης και την Διπλωματική Εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου (17/3/2017).

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο: 

 • Στο Α΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα  και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης 
 • Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα της ειδίκευσή τους  ή τουλάχιστον ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στην περίπτωση που έχουν επιλέξει Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στο Α΄ εξάμηνο. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης 
 • Στο Γ΄ Εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο

 • Στο Α΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα  και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από ένα Υποχρεωτικό Επιλογής είτε από Ελεύθερες Επιλογές
 • Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα ή τουλάχιστον ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής στην περίπτωση που έχουν επιλέξει Υποχρεωτικό Επιλογής μάθημα στο Α΄ εξάμηνο. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής είτε από Ελεύθερες Επιλογές.
 • Στο Γ΄ Εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό κανονισμό σπουδών.

Πατήστε εδώ για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.