Εσωτερική αξιολόγηση

Τα προηγούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτούργησαν στο Τμήμα από το 2006 έως το 2018:

  • "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική"  και
  • "Κοινωνική Πολιτική - Μέθοδοι και Εφαρμογές"

αξιολογήθηκαν εσωτερικά από το Τμήμα.  Η αξιολόγηση ήταν ανακεφαλαιωτική, σκοπός της ήταν η εύρεση παραγόντων  
που 
θα 
μπορούσαν 
να 
συντελέσουν 
στη 
βελτίωση 
των 
προγραμμάτων και βασίστηκε στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας με ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους απόφοιτους των προγραμμάτων.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2006-2008

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2009

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2008-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2012

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2011-2013

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2014-2015