Τα χαρακτηριστικά των ατόμων υψηλής ηλικίας (50-64) στην Ελλάδα και οι πολιτικές διαχείρησης της ηλικίας. Ανάλυση με βάση τα στατιστικά δεδομένα της βάσης IPUMS για τις απογραφές 1971, 1981, 1991 και 2001.