Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων: Η περίπτωση της ψευδεπίγραφης μαθητείας