Μεταπτυχιακές σπουδές

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής"

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» που απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 
 2. Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική πολιτική

Το Πρόγραμμα αυτό αντικατέστησε το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» που λειτούργησε τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 ως 2017-2018 και το προγενέστερο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» που λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως 2013-2014.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS στη διπλωματική εργασία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής και στους βασικούς τομείς που αυτή εστιάζει. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τα σύνθετα θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση και κατανόηση του ρόλου της Κοινωνικής Πολιτικής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας, στη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων και την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αξιοποιώντας δημιουργικά επιστημονικά εργαλεία από διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία είναι η εμβάθυνση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικής έρευνας με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής.  Η ειδίκευση «Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής» εστιάζει στην κατανόηση του θεωρητικού διαλόγου ως προς τον ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής και την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στην εμβάθυνση στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.  Η ειδίκευση «Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική» εστιάζει στην αποτελεσματική αξιοποίηση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων στη διερεύνηση και αντιμετώπιση επιμέρους κοινωνικών προβλημάτων (όπως η αγορά εργασίας και η ανεργία, η φτώχεια και η αποστέρηση, η μετανάστευση, η στέγαση, οι έμφυλες ανισότητες, η εκπαίδευση κλπ).

Επαγγελματικές προοπτικές 

Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής καθώς και με τη διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων όπως σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου, καθώς και σε ιδιωτικές, κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός/ή, ανά Ειδίκευση, ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Οι υποψήφιοι/ες μπορεί να υποβάλουν αίτηση και στις τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. εφόσον το επιθυμούν, δηλώνοντας την προτεραιότητά τους.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα, δύο εξάμηνα μαθημάτων ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, που θα κατανέμονται στις δύο ειδικεύσεις. Ο ιδανικός αριθμός είναι δέκα (10) φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής υποβολής υποψηφιοτήτων. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση spaa.panteion.gr/user/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διέυθυνση https://spaa.panteion.gr/apply ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν την αίτησή τους, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (η φοίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί). Είναι υποχρεωμένοι/ες να ανεβάσουν τον τίτλο σπουδών τους ή την αναλυτική τους βαθμολογία στο Πεδίο υποβολής του Πτυχίου και στη συνέχεια, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τους έως την εγγραφή τους.
 • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο πτυχίο ή με εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Εάν ο/η υποψήφιος/α έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του/της νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Tο ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική. Η επάρκεια αγγλικής γλώσσας μπορεί να προσκομισθεί και εκ των υστέρων, έως και την εγγραφή του/της. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησής τους να επιλέξουν την κατηγορία που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους. 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα αναζητήσει συστατικές επιστολές.

Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν εφόσον υπάρχουν:

 1. Πτυχιακή Εργασία ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του Π.Μ.Σ. 
 2. Αντίγραφα τυχών επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

Οι υποψήφιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση και στις τις δύο ειδικεύσεις εφόσον το επιθυμούν, δηλώνοντας την προτεραιότητά τους. 

Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης Αγγλικών, η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, και η συνέντευξη. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής: με 40% αποτιμάται η γραπτή εξέταση, που συνιστά προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της εξεταστικής δοκιμασίας, με 20% αποτιμάται η προφορική συνέντευξη του υποψηφίου, με 30% αποτιμάται ο βαθμός του πτυχίου των βασικών σπουδών και με 10% αποτιμάται η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: α) βαθμός του πτυχίου από 6,5 και πάνω, β) ελάχιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης του μαθήματος πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) και γ) επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Διοίκηση του ΠΜΣ

 • Διευθυντής: Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος 
 • Αναπλ. Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη

Συντονιστική Επιτροπή:

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος (Διευθυντής)
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπλ. Διευθύντρια)
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Γραμματεία

Email επικοινωνίας: pms.socialpolicy@panteion.gr 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Επιστημών Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 176 71  1ος Οροφος Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Τηλ. 2109201036, 210-9201036 Fax:  210 9221222

Ύλη εξέτασης και ενδεικτική βιβλιογραφία στο μάθημα «Κοινωνική Πολιτική»

Βασικές θεματικές ενότητες

 • Κράτος και κοινωνική πολιτική
 • Κοινωνική ευημερία και κοινωνική πολιτική
 • Κύριες θεωρητικές αντιλήψεις για την κοινωνική πολιτική και τις λειτουργίες της (φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, μαρξιστικές, φεμινιστικές, οικολογικές)
 • Κοινωνική πολιτική και ανάγκες
 • Κοινωνική πολιτική και δικαιώματα
 • Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική
 • Συγκριτικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής
 • Συστήματα κοινωνική ευημερία (Συστήματα κοινωνικής προστασίας)
 • Παγκοσμιοποίηση, κρίση και κοινωνική πολιτική

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Δημουλάς Κ. & Κουζής Ι. (επιμ.) 2018. Κρίση και Κοινωνική Πολιτική. Αδιέξοδα και Λύσεις. Αθήνα: Τόπος. 
 2. Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόµου, Χ., Σκαµνάκης, Χρ., Αγγελάκη,Μ., (επιμ.) 2018. Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος. 
 3. Esping-Andersen, G. 2014. Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας. Αθήνα: Τόπος (μαζί με την εκτενή εισαγωγή της Μ. Πετμεζίδου "Από την χρυσή εποχή στην εποχή της κρίσης").
 4. Esping-Andersen, G. 2006. Γιατί Χρειαζόμαστε Ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος; Αθήνα: Διόνικος
 5. Gough, I. 2008. Η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους. Αθήνα: Σαββάλας

 

Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ 'Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής